REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL “MAZA word game”

June 14, 2021

din data de 14.06.2021

1. ORGANIZATORUL

1.1. Concursul “MAZA word game” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre Global Records S.R.L., o societate inregistrata in mod legal si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Str. Catedrala Tineretului nr. 3, Camera 1, Schitu, Judetul Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/2630/2013, Cod Unic de Inregistrare RO26382443, reprezentata de Gitita Stefan Lucian – in calitate de administrator, (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Global Records”).

1.2. In conditiile respectarii prezentului Regulament de Participare al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”), 10 castigatori ai Concursului vor primi acces in cadrul unui Zoom Fan Meet cu Artistul

1.3. Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, in mod gratuit, prin afisarea, in permanenta pe durata Concursului, pe site ul innaofficial.com. Pentru orice intrebari sau nelamuriri, puteti contacta Organizatorul pe toata perioada desfasurarii Concursului pe adresa de e-mail: office@globalrecords.com.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui Regulamentul in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului, urmand ca modificarile efectuate sa intre in vigoare de la data publicarii lor pe site.

2. CONDITII DE ELIGIBILITATE
2.1. Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele avand cetatenie romana si

un cont valid de Youtube, indiferent de varsta.

2.2. Nu pot participa rudele pana la gradul 4 sau soti ai angajatilor Global Records S.R.L.

3. CONDITII GENERALE DE DESFASURARE A CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 14 Iunie – 01

Iulie, pana la ora 19:00.

3.2. In vederea participarii la Concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi:

● Postarea unui comentariu pe YouTube, la videoclipul oficial al piesei INNA –

Maza, cu ceea ce cred ei ca inseamna versurile din refrenul piesei

3.3. Organizatorul va desemna 10 castigatori ai Concursului, care au postat cele mai fun si creative comentarii pe Youtube

3.4. Castigatorii Concursului vor fi anuntati de Organizator pe data de 2 iulie 2021.

4. PREMII

4.1. Castigatorii vor fi anuntati de catre Organizator despre data la care va avea loc Zoom Fan Meet-ul. In acest sens, Castigatorul va comunica Organizatorului numele sau complet si datele de identificare, inclusiv adresa de email.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere privind functionalitatea pe durata meet-ului.

4.2. In masura in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 3 de zile calendaristice de la data la care a fost anuntat despre castigarea Concursului, se va considera ca acesta a renuntat la premiu, iar Organizatorul este indreptatit sa dispuna de acesta oricum considera necesar.

4.6. Castigatorul va fi descalificat in cazul aparitiei oricaruia din urmatoarele cazuri:

a) nu poate fi contactat telefonic timp de trei zile de la inchiderea Concursului;

b) nu prezinta Organizatorului toate documentele si informatiile mentionate mai sus.

4.7. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi: functionarea defectuoasa, avariile, intreruperile sau orice alte dificultati in ceea ce priveste functionarea internetului, calculatoarelor, reteaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.

5. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Pentru implementarea prezentului Concurs, in scopurile specifice indicate

mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal.

5.2. Prin simpla participare la acest Concurs, participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, in vederea organizarii Concursului, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii burselor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare RGPD).

5.3. Participantii inteleg ca prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Concursului.

5.4. Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

5.5. Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Concursului, in scopul desfasurarii Concursului, atribuirii burselor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

5.6. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Organizator, str. Putul lui Zamfir nr. 36, etaj 2, sector 1 Bucuresti sau la adresa de e-mail office@globalrecords.com.

5.7. Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

5.8. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

6. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

6.1. Concursul poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

6.2. In situatia avuta in vedere mai sus, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie fata de candidati, dupa cum nu este tinut la intoarcerea sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

7. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
7.1. Eventualele litigii, reclamatii aparute intre Organizator, pe de o parte, si

candidatii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, vor fi solutionate de instanta competenta din Bucuresti, in conformitate cu dreptul comun.

7.2. Legea aplicabila este legea romana.

8. DIVERSE

8.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Global Records il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot

datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor.

8.3. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.4. Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Concursului, se va face un anunt oficial.

ORGANIZATOR

Global Records S.R.L.
Gitita Stefan Lucian – Administrator

inna on instagram